Brevijar, II. ljubljanski (II. beramski), I. dio; Breviarium glagoliticum, vol. I, 15. st. (NUK, Ms 163)

Uporabom ovoga izvora obvezujem se poštivati autorska prava citiranjem izvora kao: Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dimitrova, Margaret; Dürrigl, Marija-Ana; Hristova Šomova, Iskra; Kovačević, Ana; Kuhar, Kristijan; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo. 2015. Preslovljeni Temporal Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara. Zagreb: Staroslavenski institut. (dostupan na https://beram.stin.hr/hr/transliteration/53)

se sto . i narečet' se snь bži

. brš . kako budetь se êko muža

ne z'naû . otvĉavь anĵlь reče

ei . i ako koga mlstva

i ukrašena blgimi

dêli uzritь . tomu

mlstь svoego milosr'diê

vzdastь . i aĉe

ga uzritь lûb've svoee

svtlostiû oblêčena prav'di

ili mlsti biseromь .

ukrašena . to e čistota

umilenie mlstina blgodêtь

i trêz'vostь . aĉe takogo

poz'naetь to têlo i kr'vь

svoû emu dastь ne na osuenie

na pače v' iskuplnie po

stihь erêihь službê podastь

. aĉe li ga viditь prelûbodêina

. opiêva i ohol'stvomь

ob'êta . boû se da

tomu rečtь se eže v' evan'ĵli

taĵe gь reče . druže

kko vnide sêmo . ne imêe

odêniê brač'nago . i paki

gь prirče . svežite emu rucê

i nozê . i vavr'zite i

va t'mu kromêšnuû i tu budetь

plačь i skržatь zubomь

. rêš . spastla požidahomь

. ga nšego spsa ha .

iže preobrazi têlo smêreniê

nšego . edinako sobraz'no

têlo svtlosti svoee

. brš . trêzvê i prvdnê i mlstivê

živêmь . čekaûĉe prišastiê

velikago ba . čti .

sie razumêite brtiê

. o koliko veliko osuenie

. primetь v danь suda

. ki bez' pokaêniê k prazd'niku

gnû pristupitь grêhi

oskvr'nenь . v roistvê

gni brtiê vzlûblena

. lêki v pirêhь dhovnihь

prebivaemь . začь hь

združenь e s crkvoû nevêstoû

svoû . tu istina ot zemle

vsiê . i tagda pravda

s nbese priniče . i tda izide

ženihь iz ložnice svoee

. se e slvo gne . ot črêva dêviča

. izide bo s crkvoû

nevêstoû svoeû . to e da

čsku pltь priêtь . k' simь ubo

stimь brakomь . tako zvani

esmo na êdenie oca i sna i dha

stago . to e priem'lûĉe têlo

ga nšego isha . viite kêmi

rizami imamo se ukrasiti

. to e da očistimo srca

nša i tlsa nša . da onь z'vatelь

nebski ne obrêĉetь

v nsь ničtože sk'vrn'no . i nič'tože

smr'deĉe . ničtože

očima ego nedostoi i neporoč'no

. rêš . prošu gi poš'li egože

poslati hoĉeši . i viĵi

stuženie lûdi tvoihь .

êkože glalь esi . pridi i izbavi

ni . brš . iže smotriši izvla

smotri . iže vodiši êko

ovče osipa . slva ocu . anь .

gabrielь anĵlь glalь e mrii

reki . zdrava mrie mlsti

plna gь s toboû . bžna ti esi

v ženahь . i blnь plodь črêva

tvoego . psm' . nebsa . anь .

mriê rče kko budetь sie poz'd'ravleni

. êko smutila

se e dša moê . êko roû cra .

iže zatvorь dêvstva moego

ne vrêditь . psm . uslišit'

te . anь . v priš'st'i vêč'nago

cra očistite se srca

čkomь . da dostoini hodim'

v srêtenie ego . êko se pridetь

. psm' . gi siloû . brš .

izidetь gь ot mêsta stgo

svoego . i pridetь da spsetь

lûdi svoe . oče nšь . ot uzь

grêhь nšihь . čtenie svetago

eĵê po lucê .

v no vr . budutь znameniê

v sl'nci i v lunê

i v' zvêzdahь . i na zmli

tuga êzikomь . i pročaê . omiliê

stgo grgora papi .

gь toli izavitelь nšь

brtie dragaê . gotovi ni

obrêsti želêetь . sastarêvaûĉu

se miru k' kon'cu kaê

zalaê naslêût' ni vьzvêĉaetь

da ni ot mir'ski

lûb'vi otlučivь . v nbskuû

lûbvь ustroil bi ni . približaûĉu

se mira kon'cu kolika

progoneniê pred'idutь

naznamenuetь . da aĉe

ba v tihosti boêti se ne

hoĉemь . ponê blizь suĉimь

ego sudomь . lûbo poraženiemь

ozlobleni biti

boêli se bihomь . i vel'mi

nbskaê lûbili bihomь . rêš .

se dva v črêvê počnetь . i

poroditь snь . i narečt' se ime

emu en'manuelь . brš . na prêstolê

dvdvê . i na crstvê

ego sêdêti vačnetь v vki .

semu bo čteniû stago

eĵê eže nine vaše

bratrstvo sliša .

malêmь više gь sprêdь

pusti reki . vstanetь êzikь

na êzikь . i crstvo na

crstvo . i bdutь trusi velici

po mêsta . i pagubi

i gladi . budutь z'nameniê

v sl'nci i v lunê . i v'

z'vêzdahь . i na zmli tuga

êzikomь smuĉeniemь zuka


Mrežna stranica beram.stin.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost stranice.

Slažem se