Brevijar, II. ljubljanski (II. beramski), I. dio; Breviarium glagoliticum, vol. I, 15. st. (NUK, Ms 163)

Uporabom ovoga izvora obvezujem se poštivati autorska prava citiranjem izvora kao: Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dimitrova, Margaret; Dürrigl, Marija-Ana; Hristova Šomova, Iskra; Kovačević, Ana; Kuhar, Kristijan; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo. 2015. Preslovljeni Temporal Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara. Zagreb: Staroslavenski institut. (dostupan na https://beram.stin.hr/hr/transliteration/53)

shraniti ni . pomlui ni gi . pomlui

ni . budi gi mlstь tvoê

na nsь . êkože mi upvahomь

na te . gi usliši mltvь moû .

i vaplь moi k tbê da pridetь

. gь s vami . i z dhomь . orc .

gi be oče vsmogi . iže ni k'

počet'ku sego dne . doiti

stvorilь esi . tvoeû

ni siloû spsi da v' si

dnь i nêkihь uklonili se bihomь

grêhь . da vsgda na

tvoû prvdu nši viš'li

biše gli . edinako miš'lenie

i dêla . gmь nšimь i

navêĉamo da psl'mi više

rčeni glût se na prêmê

po vse lêto razvê ot

paski do petikostь . i

paki ot nedêle .n.ne do

paski govori se v' mêsto

pslma . ispvdaite se . r'ci

si gь vcr se . a nadь koga

godê stca lê si .v. be

v' ime tvoe . bžni . vzdai .

ako pride stcь v nedêlû

r'ci kpt . cru že vkь . i ispovêdь

v blgdni doplihь

i va oktabahь ihь tud'e

. vstani he pomozi .

i tudêe . gь s vmi . i z. orc .

gi be oče vsmo . anti ot matutini

glût se k' prêmê k ter'cê

k šek'stê i k nonê . v nedêle

i v druge d'ni do

roistva hva . raz'vê kada

pridu ani navlaĉ'ni

d'ni prostihь . i glet se v'se

d'ni ot oktabi paski do

petikostь poprêdь prema

velika i tada ste

mrie i r'ci . bršь . čast'na

pred' gm' semr'tь stihь ego .

gletь prosto mlitvь .

sta mrie mti ga nšego

spsa ha . i visi sti molite

za ni kь gu da mi utegnemь

pomagati se i

spseni biti . iže živeši

i crstvueši va v'se vki

vkь . amnь . brš . be v pomoĉь

moû van'mi . gi v pomoĉi nmь

pospêši se . rci .v. kratь .

gi po . he po . gi po . oče n .

brš . prizri gi na rabi svoe . i

na dêla svoê nastavi sini

ihь . i budi svêtlostь

ga ba nšego na nsь . i dêla rukь

nšihь ispravi na nsь . i dêla

rukь ispravi . slva . pml se .

ispraviti i ostiti i

stroiti spodobi gi

sti oče . cru nbu i zmli

srca i telesa nša . v zakonê

tvoemь i v dêlêhь zapvdi

tvoihь da sadê i va

vêki toboû pomagaûĉimь

spsni izbvleni biti

uteg'nemь spsitelû

mira . iže živeši . tu r'ci

čtacь . poveli gi b

a se blvь . d'ni i dêêniê naša

v svoemь mirê ustroi

bь ocь vsmogi . amn' . kpt .

gь da ispravitь srca

i telsa vša vz lûbvi

bž'i i v trpêni hvê

. ti že gi . više rečeni

kpt glet se na otrêšenie

v nedêle . brš . pomoĉь

nša v' ime gne . stvor'šago

nbu i zmlû . blvte .

bь . gь bь nsь blvi . i ot vskogo

zla zaĉiti i k životu

vêč'nomu pravedi

. i dše vêrnihь . v proste

d'ni sie otrêšnie . kpt .

ne zloglasovaniem' . v' ne

v dnehь nedêl'nihь ot prišastva

do ok'tabi efifanie

. i ot puĉeniê . aê . do

paski i na v'se blgdni

gdê e .z. ili .v. lek'cie na

otrêšenie ki e kpt na nonê .

Œ k ter'cê imna .;

nine sti nmь dše edini

ocu sa snomь rači gotovь

vnesti se nšimь

vlitь prsemь . usta êzik'

mislь smislь krêpostь ispvdaniemь

oglašaite vspoli

se og'nemь lûbvь važ'ži

gorêniemь bližiki

. podai oče mlstve ocu

že rav'ne edini s dhmь stimь

paraklitomь srstvue

va vse vki vkь . amnь .

ps . zakonь . kpt . brtiê vêduĉe

. rêš . poidi izbvi ni .

gi be silь . brš . êvi nmь lice

tvoe i spseni budemь . slva

. brš . boêti se vač'nutь

narodi imne tvoego gi .

vsi cri zmlsci slvi tvoee

. orc . vzbudi . k škstê . imna .

stroitelû sil'ne rêsni

be . iže uml'čaeši rêči

črêdi svêtomь ûtro ukrašaeši

og'ni polud'ne .

gasi plemeni par otimi teplotu

pastuûĉihь snesi

cêlovь têlesь rêsni

že mirь sr'dacь . poda oče

. psmь . iĉezaetь . kpt .~

noĉь uspê a danь približi

se . otvr'zêmь ubo dêla

tam'naê i oblêcêm' se v'

oružiê svêta da v' dne

blgoobraz'nê hodili bihomь

. rêš . êvi nmь gi milostь

tvoû . brš . i spsenie

tvoe dai nmь . slva . brš .


Mrežna stranica beram.stin.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost stranice.

Slažem se