Brevijar, II. ljubljanski (II. beramski), I. dio; Breviarium glagoliticum, vol. I, 15. st. (NUK, Ms 163)

Uporabom ovoga izvora obvezujem se poštivati autorska prava citiranjem izvora kao: Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dimitrova, Margaret; Dürrigl, Marija-Ana; Hristova Šomova, Iskra; Kovačević, Ana; Kuhar, Kristijan; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo. 2015. Preslovljeni Temporal Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara. Zagreb: Staroslavenski institut. (dostupan na https://beram.stin.hr/hr/transliteration/53)

ba nšego . anь . anĵlь gnь vьzvêsti

mrii . i poče ot dha

sta . alê . gi po . he po . gi

oče nšь . brš . azь rêhь gi pomilui

me . iscêli dšu moû

êko sagrêšihь tbê . obrati

se gi dokolê . umlenь budi

na rabi svoe . budi gi

mlstь tvoê na nsь . êkože i mi

ufahomь na te . erêi tvoi

da oblêkut' se v pravdu .

i prepodobni tvoi radostiû

vzraduût' se . gi spsi cra .

i usliši ni va nže dnь aĉe

prizovem' te . spsi gi lûdi

svoe . i blvi dostoênie

svoe . pomeni gi zboriĉe

tvoe . eže oblada ot počela

. budi mirь v silê tvoei

. i obilie v trehь tvoih' . pomoli

se za vêrne umr'vše .

pokoi vêčni da imь gi . i svêtь

vêč'ni da svêtit' imь .

počiite v mirê . amnь . za

bratiû nšu i sestri nše . spasi

gi rabi i rabine tvoe .

be moi up'vaûĉee na te . poš'li

imь gi pomoĉь ot stago .

i ot siona zastupi e . gi usliši

mltvь moû . i vapai moi

k tbê da pridetь . psmь .

iz' glubinь . brš . gi be sil'

obrati ni . êvi nmь lice tvoe

i spsni budemь . vstani

he pomozi nmь . izbvi nsь i

imene tvoego radi . gi usliši

mltvь moû . i vapai moi

k' tbê da pridetь . gь s vami

. i z dhomь tvoimь . orciê .

vzbudi . i po vse lêto

v' dni proste govorimo oraciû

nedêlnu na vrêmenêhь

Œ navêĉamo da bêr'ši

više rečeni glût'

se . na ûtrni i na vsa vrêmena

kada se feriê razvê

têhь d'ni počan'ši

pred' pasku do oktabi

petikostь Œ k prêmê .

anь . va onь dnь k. ps . be v'

ime tv . bžni . vzdai . kpt .

mirь i istinu lûbite gletь

gь vsemogi . rêš .

he sne ba živago . pomlui

nsь . brš . iže priti hote esi

v mirь . slva . brš . vstani

he pomozi nmь . izbvi

nsь imene tvoego radi .

gi po . he po . gi . oče nšь .

vêruû . v ba . brš . azь k' tebê

gi . iĉi v nedêlû .

i dhomь vladičnimь utvrdi

me . brš . iz'mi me gi ot čka

lukava . i ot muža nepravad'na

izbvi me . vihiti

me ot vragь moihь be moi .

i ot vstaûĉihь na me iz'bavi

me . izbvi me ot tvoreĉihь

bezaknie . i ot muža

krivihь spsi me . tako

vspoû imeni tvoemu . vzdai

mltvi moei dnь d'ne .

usliši ni be spstelû našь

. up'vanie vsêhь konacь

zmle suĉihь v mori daleče

. sti be sti krêp'ki

sti besemr'ti pomlui

nsь . agan'če bži ki vьzemlêši

grêhi vka pomilui

nsь . blvi dše moê

ga . i vsa vnutrn'naê

moê ime sto ego . blvi

dše moê ga . i ne zabudi

vsêhь zdani ego . očiĉaûĉago

vse bezaknie tvoe .

iscêlaûĉago vse nedugi

tvoe . izbavlaûĉa ot

istlêniê životь tvoi .

vên'čaûĉago te mlstiû i

ĉed'rotami . isplnaûĉago

te blagih' pohotь tvoû

. ob'novit' se êko or'la ûnostь

tvoê . pomoĉь nša va

ime gne . stvoršago nebo

i zmlû r'ci ispovêdь . brš .

spodobi ni gi v si dnь . bez

grêha shraniti ni . pomilui

ni gi . pomlui ni . budi

gi mlstь tvoê na nsь . êkože

i mi up'vahomь na te . gi usliši

mltvь moû . i vapai k tbê

. gь s vami . i z dhom . r'ci .

ps . pomlui me be . brš . gi

be silь obrati ni . i êvi nmь

lice tvoe i spseni budem' .

vstani he pomozi nmь . izbavi

nsь imene tvoego radi

. gi usliši mltvь . i vapalь

moi k tbê . gь s vami .

i z dhomь tvoimь . orc . gi be oče

vsemogi . na otrêšn . pmlui

gi tbe požidahomь budi

mišca nša v' ûtrê i

cêlenie nše va vrme pečali

. ti že gi . i glet se

do navečerь roistva

v proste d'ni . Œ i oĉe navêĉamo

da brši više rečeni

i kpt . mirь i istinu .~

dr'žimo po vse lêto v'

d'ni proste raz'vê ot paski

do ok'tabi petikost' .

k' tercê kpt . se d'ni pridutь

gletь gь . i v'zbuû

davda plodь pravi . i

crstvovati vačnetь .

crь i mudarь budetь . i stvoritь

sudь i prvdu na zem'li

. rêš iĉi v nedêlû .

k' šek'stê . kpt . va d'ni oni

spset se iûda . i izlь obitati

vačnetь up'vaniê


Mrežna stranica beram.stin.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost stranice.

Slažem se