Brevijar, II. ljubljanski (II. beramski), II. dio; Breviarium glagoliticum, vol. II, 15. st. (NUK, Ms 163)

Uporabom ovoga izvora obvezujem se poštivati autorska prava citiranjem izvora kao: Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dürrigl, Marija-Ana; Kovačević, Ana; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo. 2017. Preslovljeni Temporal Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara II. dio. Zagreb: Staroslavenski institut. (dostupan na https://beram.stin.hr/hr/transliteration/803)

nšmu ibo vera sluhomь sluhь

že slovomь hvimь na glû egda ne

slišaše ei ubo va v'su zmlû

izidu veĉaniê ihь i v' kon'ci vselenie

gli ihь . k včrni . an zdravь

križu . ps . rče gь s prčmi . kpt

brtê srcem' . k vlč . an . egda pride bžni

an'drei k mestu ideže križь ugotovan'

biše vzvapi gle . o dobri

križu dlgo želetelnьni i ûže

hoteĉei dši ugotovan' bes'pečalan'

radue se idu k tebe tako

iti radue se primi me učenika

ego . iže pne na tebe učitelь

moi hь . orc . velič . n dn' sgo nikuli

be iže bžngo nikuli milosьtivago

ar'hiereê tvoego bes'čislnimi

prosveti čudesi

dai nmь ml te da ego utežani

i molitvami ot vžizani ĵoni

ogan'nie da iz'bavim' se čte

nikula ubo ot presvetlago

roda

iz'šadь graždaninь

bê ot pater'skago

grada . iže

oĉe mnogimi naroda lûd'mi

čaĉaše se . roditela

ego meû sabranimi krep'cimi

ohь častiû čaĉahota

se . toliko viš'nimь otočastvomь

važьgana želeniemь

veĉe nebes'kihь neže zmlskihь .

dostoêniê slvi prošahota .

vistinu egda bihota veĉe

bogateiša niedinoe

česti znameniê i niedinogo

vzveličeniê smotreniemь

vshotesta . na

v'sakogo nauka razumu zakonomь

pod'dastьta se nbskago

života potrebi potrebovahota

. čte . i div'nim' zakonomь

egda v prvoi ûnosti

cveta s(a) rodista edinogo

sna ot v'sehь pohoti hranahota

se . i meû svoimi mlvami

eže často v crkvi gni izlivahota

sego prvago prežde rečenago

nasled'nika bogatastviû

. a nikoliko naravu nakazovahota

k naslediû

eûže bь obeti sviše prizrevь

i v' prošeniû eû svrši . čte

nestь divьno êk tak' bilь bi

otrok' i ob' nemь da tako reku

prvihь dni roždastviê ego

razumomь skazati e spodobimь

se . vistinu egda ego

mati oĉe mlikomь doêše i poče

dva k'ratь meû nedileû

v sredu i v' petak' edinoû kratь

sas'ca sasaše oĉe suĉь

čistь ot vsakogo greha i v'saki

dnь tako prebivaše . čte

ditьskihь že letь mimošad'

êkva patriêr'ha êk v domu edino

kratь poče v ûnosti

brati v nauce . ine êko na vzvrastь

narava obêta bila

bi . miru . i nine roditelû

svoiû nasledova stopi .

i samь crik'venie pragi česьto

prestupaše . i čto on'di

čtiše se ot ssь pisamь sluhomь

vnimaše i nikoliže s misli

ne puĉaše na v prsehь

onьdeže ot oboû roditelû udržaše

izide i razumьno

ubo blagovestovanie

pred' očima misli svoee

voždaše . aĉe kto ne ostavitь

vsego eže udržitь . ne

možetь biti moi učenik' . i egda

miš'laše čto milostivo

obraĉaše v prsi . ûnemь

trepetomь poče udržati

misliû . da neskvrn'no prebude

budetь v lakomosti čto

lûbo za ha tvoriti skladaše .

sie samь k bu istin'nomu vsemь

želeniemь svoimь

molaše se da onь iže imatь

vsaki razumь da emu vdahnulь

bi . ot tolika emu ostavlena

imeniê tako da rodilь

bi da nemu čsko hlnie pred'

zrakomь božastvenimь ugod'no

bilo bi . ž. čt . kolika emu

misleĉu prikluči se da eter'

drugь v rode velьmi bogatь

toliko ob'niĉa da životu

potrib'na ne imiše . čto

veĉe steš'nenь . da vlaĉe

dvi eže imiše deĉeri v bludь

postaviti hotiše .

pone da i lakaniemь ihь ne mislilь

bi a svoi život' udržalь

bi êk moge . za sramь tolika

zla eže miš'laše stvoriti

i v'semu gradu navistilь

biše . čt . z eže egda sliša

sti nikula i požalova

čka . i m'nozi lûdi besedь naplnevahu

se . eže poz'na sti

nikula bolez'niv' bsi čka

radi nevolьna i ot dvь pomisli

kako v bludь hotihu

obratiti se umisli vsačaskihь

ot svoego obiliê naplniti

ihь ubožie da dvi čas'nimь

roždeniemь isьšad'še blud'stva

. glasomь neoskvrneni

bile bi . © n dn . sgo am'broziê

biskupa ispoved' . čte

postavlenь ubo suĉь v

čin' starišin'stva fran'komь

ocemь ego am'brozii i tagda

roĵnь bê am'brozii . i

sa am'brozii otročiĉь položen'

bsi v pritvorь polati v zibeli

i egda spaše usti otvorenimi


Mrežna stranica beram.stin.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost stranice.

Slažem se